Informace o zpracování osobních údajů

PRÁVNÍ INFORMACE, ÚVOD

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly informace o Grand Hotelu Garni Jihlava.

I like to participate in various student activities. But it takes a lot of time and sometimes I don't have time to do my homework. In such cases, I ask to write my assignment UK real professionals of this resource. This is a very convenient platform that provides excellent service to students. I often use it.

IDENTIFIKACE

Tyto internetové stránky vlastní a provozuje společnost SEVAS, spol. s r. o., Kounicova 680/6, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 41603419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2573.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se společnost SEVAS, spol. s r. o. bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (email) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímá jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a mohou být kdykoli ze strany společnosti SEVAS, spol. s r. o. jednostranně měněny. Údaje uvedené u jednotlivých služeb mají pouze informativní charakter a společnost SEVAS, spol. s r. o. si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli změnit. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy).

Případné ceny služeb uváděné na těchto webových stránkách jsou cenami doporučenými společností SEVAS, spol. s r. o. a mají pouze informativní charakter. Pro aktuální informace zejména o cenách nebo podmínkách se obracejte na naši infolinku, kontakt naleznete zde.

Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemá SEVAS, spol. s r. o. žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím. Tímto poskytnutím návštěvník výslovně uděluje licenci a souhlasí s tím, že SEVAS, spol. s r. o. může tyto dobrovolně poskytnuté informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. Společnost SEVAS, spol. s r. o. nenese odpovědnost za obsah či funkčnost těchto webových stránek třetích osob. Uvedení odkazu neznamená, že společnost SEVAS, spol. s r. o. schvaluje obsah webových stránek těchto třetích osob ani tím nepřebírá odpovědnost za důvěryhodnost těchto stránek či jejich provozovatelů.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem SEVAS, spol. s r. o. či k nim SEVAS, spol. s r. o. užívací práva na základě smluvních ujednání.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem SEVAS, spol. s r. o., ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv SEVAS, spol. s r. o. a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy webové stránky [ www.grandjihlava.cz ].

OCHRANA SOUKROMÍ

V této části bychom Vás rádi informovali o aspektech ochrany Vašich osobních údajů, které uvedete na těchto webových stránkách v rámci své registrace a jejich užití dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen „ZOÚ“) a dle zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. v platném znění (dále jen „ZSIS“).

Především Vás tímto informujeme o existenci automatického souboru (elektronické databáze), za nějž odpovídá SEVAS, spol. s r. o., který slouží k uchovávání osobních údajů, které nám poskytujete v rámci své registrace prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na těchto webových stránkách.

Osobní údaje poskytnuté SEVAS, spol. s r. o. prostřednictvím registračního formuláře budou uchovávány ve shora uvedeném automatickém souboru pro účely zasílání odpovědí na Vaše dotazy a dále pro marketingové a obchodní účely, zejména pro zasílání aktuálních informací, obchodních sdělení, novinek a službách Grand Hotelu Garni Jihlava a k jejich nabízení na Vámi poskytnutou emailovou adresu. Svou registrací udělujete souhlas SEVAS, spol. s r. o. se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na dobu 5 let od provedení registrace.

Ohledně práv na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení, odstranění závadného stavu formou blokování, doplnění nebo likvidace osobních údajů, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, které Vám přiznává ZOÚ můžete uplatnit písemně na adrese: SEVAS, spol. s r. o., Kounicova 680/6, Veveří, 602 00 Brno.

Uvedení chybných, nesprávných nebo nekompletních údajů v registračním formuláři nám může znemožnit Vás kontaktovat. Věříme, že jste si jisti, že informace a osobní údaje, které nám zasíláte a uvádíte jsou správné a skutečné a že nás opravňujete zpracovávat je za podmínek výše uvedených.

Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, zabránění jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného nakládání a/nebo přístupu k nim, jsme zavedli nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s ZOÚ.